NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Informačný systém v športe

     

      Portál na podávanie žiadostí v športe

 

      Register právnických osôb v športe (RPOŠ)

 

      Register fyzických osôb v športe (RFOŠ)

 

      Register sponzorských zmlúv v športe

 

      Register medailových ocenení


Vzhľadom na prebiehajúci proces dokončovania integračných rozhraní a prepojenia nového ISŠ s referenčnými registrami, aj vzhľadom na kreovanie nového Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, budú nové integračné rozhrania poskytujúce funkcie synchronizácie údajov medzi IS športovej organizácie a novým ISŠ sprístupnené až po realizácií týchto integrácií.

Predpokladaný termín uvedenia integračných rozhraní pre športové organizácie do produkcie v rámci nového ISŠ je druhá časť roku 2024, pričom dokumentácia pre integračných partnerov bude k dispozícií minimálne mesiac pred uvedením do produkcie.

V prípade ďalších otázok kontaktujte, prosím, zodpovedných pracovníkov pre Slovenský športový portál (sport.gov.sk) https://sport.iedu.sk/Page/kontaktne-informacie.

 

Z dôvodu integrácie ISŠ na staršiu verziu rozhrania Registra právnických osôb, je možné, že v Registri právnických osôb nebude IČO novej športovej organizácie. V tomto prípade nás, kontaktujte na e-mail: robert.svitok@sportcenter.sk, mobil 0908 555 333.
 

Informačný systém v športe (ISŠ) je budovaný a prevádzkovaný ako nástroj verejnej správy v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 

Prevádzkovateľom ISŠ je Ministerstvo cestovného ruchu a športu v oblasti športu a jeho správcom je Národné športové centrum (NŠC), príspevková organizácia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.


Na základe požiadaviek a očakávaní prevádzkovateľa ISŠ, ako aj subjektov priamo pôsobiacich na jednotlivých úrovniach verejnej správy a samosprávy v oblasti športu v SR boli definované nasledovné úlohy ISŠ:

Vytvorenie kľúčových registrov, ktoré mapujú reálny rozsah pôsobenia jednotlivých osôb a subjektov v oblasti športu. Ich výstupom má byť sumár prehľadných informácií o činnosti v jednotlivých oblastiach v slovenskom športe s možnosťou vytvárať rozsiahle štatistické výstupy v rámci jednotlivých registrov.
Vytvorenie verejného portálu ISŠ ako informačného zdroja pre potreby širokej odbornej i laickej verejnosti.
Evidencia finančných prostriedkov verejnej správy alokovaných v oblasti športu v rámci SR.


Viac informácií v časti Základné informácie resp. https://mincrs.sk/zapis-do-is-sportu/