NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop

Informačný systém v športe

     

      Portál na podávanie žiadostí v športe

 

      Register právnických osôb v športe (RPOŠ)

 

      Register fyzických osôb v športe (RFOŠ)

 

      Register sponzorských zmlúv v športe

 

      Register medailových ocenení

 

Informačný systém v športe (ISŠ) je budovaný a prevádzkovaný ako nástroj verejnej správy v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 

Prevádzkovateľom ISŠ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia štátnej starostlivosti o šport a jeho správcom je Národné športové centrum (NŠC), príspevková organizácia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


Na základe požiadaviek a očakávaní prevádzkovateľa ISŠ, ako aj subjektov priamo pôsobiacich na jednotlivých úrovniach verejnej správy a samosprávy v oblasti športu v SR boli definované nasledovné úlohy ISŠ:

Vytvorenie kľúčových registrov, ktoré mapujú reálny rozsah pôsobenia jednotlivých osôb a subjektov v oblasti športu. Ich výstupom má byť sumár prehľadných informácií o činnosti v jednotlivých oblastiach v slovenskom športe s možnosťou vytvárať rozsiahle štatistické výstupy v rámci jednotlivých registrov.
Vytvorenie verejného portálu ISŠ ako informačného zdroja pre potreby širokej odbornej i laickej verejnosti.
Evidencia finančných prostriedkov verejnej správy alokovaných v oblasti športu v rámci SR.


Viac informácií v časti Základné informácie resp. https://www.minedu.sk/sport/