NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop

Projekt „Manažment údajov Informačného systému športu – Národné športové centrum“

Skratka projektu: „MUISŠ NŠC“

Dôvodom realizácie projektu je, aby údaje, ktoré spravuje NŠC boli manažované systematicky, čím sa prispeje ku komplexnej správe údajov celej verejnej správy. Znamená to, že budú aplikované jasné pravidlá a metodiky pre používanie údajov; riadenie údajov a samotnú správu údajov. Každá z týchto oblastí je v cieľovom stave namodelovaná v príslušnej vrstve architektúry (dátová architektúra, aplikačná architektúra, biznis architektúra). Jednotlivé pravidlá a metodiky sú aplikované aj na definície jednotlivých dátových prvkov, ich použitie a spôsob zdieľania a využívania údajov.

Súčasťou realizácie tohto projektu je nevyhnutná automatizácia nových procesov NŠC a rozvoj automatizácie už existujúcich procesov.

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie, v rámci OP Integrovaná infraštruktúra (prioritná os 7 Informačná spoločnosť).

Názov projektu:

Manažment údajov pre Národné športové centrum

Kód projektu:

311071AHN1

Nenávratný finančný príspevok:

2 595 334,40 €

Realizácia projektu:

apríl 2021 – marec 2023
aaa
Kontakt
asekretariat@sportcenter.sk