NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Manažment údajov Informačného systému športu – Národné športové centrum

aaa

Názov prijímateľa: Národné športové centrum
Názov projektu: Manažment údajov pre Národné športové centrum
Kód projektu: 311071AHN1
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Cieľ:
7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Miesto realizácie projektu: Celé územie SR
Nenávratný finančný príspevok: 1 022 630,35 €
Realizácia projektu: apríl 2021 – december 2023


Stručný popis projektu:
Dôvodom realizácie projektu je, aby údaje, ktoré spravuje organizácia boli manažované systematicky, čím sa prispeje ku komplexnej správe údajov celej verejnej správy. Znamená to, že budú aplikované jasné pravidlá a metodiky pre používanie údajov; riadenie údajov a samotnú správu údajov.
Každá z týchto oblastí je v cieľovom stave namodelovaná v príslušnej vrstve architektúry (dátová architektúra, aplikačná architektúra, biznis architektúra). Jednotlivé pravidlá a metodiky sú aplikované aj na definície jednotlivých dátových prvkov, ich použitie a spôsob zdieľania a využívania údajov.


Viac informácii o projekte
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

www.mirri.gov.sk                  www.eufondy.skVzhľadom na prebiehajúci proces dokončovania integračných rozhraní a prepojenia nového ISŠ s referenčnými registrami, aj vzhľadom na kreovanie nového Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, budú nové integračné rozhrania poskytujúce funkcie synchronizácie údajov medzi IS športovej organizácie a novým ISŠ sprístupnené až po realizácií týchto integrácií.

Predpokladaný termín uvedenia integračných rozhraní pre športové organizácie do produkcie v rámci nového ISŠ je druhá časť roku 2024, pričom dokumentácia pre integračných partnerov bude k dispozícií minimálne mesiac pred uvedením do produkcie.

V prípade ďalších otázok kontaktujte, prosím, zodpovedných pracovníkov pre Slovenský športový portál (sport.gov.sk) https://sport.iedu.sk/Page/kontaktne-informacie.

 

Z dôvodu integrácie ISŠ na staršiu verziu rozhrania Registra právnických osôb, je možné, že v Registri právnických osôb nebude IČO novej športovej organizácie. V tomto prípade nás, kontaktujte na e-mail:robert.svitok@sportcenter.sk, mobil 0908 555 333.

PROJEKT DIGITALIZáCIE úDAJOV V šPORTE
Kontakt
Robert Svitok
odborný pracovník pre informačný systém v športe
+421 908 555 333
+421 908 555 333
robert.svitok@sportcenter.sk