NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop

Manažment údajov Informačného systému športu – Národné športové centrum

aaa

Názov prijímateľa: Národné športové centrum
Názov projektu: Manažment údajov pre Národné športové centrum
Kód projektu: 311071AHN1
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Cieľ:
7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Miesto realizácie projektu: Celé územie SR
Nenávratný finančný príspevok: 1 022 630,35 €
Realizácia projektu: apríl 2021 – december 2023


Stručný popis projektu:
Dôvodom realizácie projektu je, aby údaje, ktoré spravuje organizácia boli manažované systematicky, čím sa prispeje ku komplexnej správe údajov celej verejnej správy. Znamená to, že budú aplikované jasné pravidlá a metodiky pre používanie údajov; riadenie údajov a samotnú správu údajov.
Každá z týchto oblastí je v cieľovom stave namodelovaná v príslušnej vrstve architektúry (dátová architektúra, aplikačná architektúra, biznis architektúra). Jednotlivé pravidlá a metodiky sú aplikované aj na definície jednotlivých dátových prvkov, ich použitie a spôsob zdieľania a využívania údajov.


Viac informácii o projekte
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

www.mirri.gov.sk                  www.eufondy.sk

PROJEKT DIGITALIZáCIE úDAJOV V šPORTE
Kontakt
Ing. Juraj Kontra
projektový manažér „Manažment údajov pre Národné športové centrum“ kód projektu 311071AHN1
+421232223612
+421232223612
juraj.kontra@sportcenter.sk