NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop
O NŠC

Národné športové centrum (NŠC)  je príspevková organizácia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, zriadenou v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení platných predpisov. NŠC využíva verejné zdroje štátneho rozpočtu na plnenie predmetu svojej činnosti na príslušné obdobie na základe uzatvoreného kontraktu s Ministerstvom  školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zmluva  vymedzuje aj podporu  prípravy vybraných športovcov  na športovú reprezentáciu v zmysle §58 písm. c) v spojení s písm. f) zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“). NŠC pôsobí vo verejnom záujme aj v oblasti vzdelávania športových odborníkov a športovcov. Jeho historickými predchodcami boli Stredisko vrcholového športu MŠ SSR (1. 7. 1974) a Centrum akademického športu (1. 1. 1991). Národné športové centrum bolo zriadené 1. 1. 2004 zlúčením Centra akademického športu a Národného inštitútu športu (1. 1. 2002).

 

V oblasti športovej prípravy je poslaním NŠC zabezpečiť všeobecnú starostlivosť o športovcov s cieľom zvýšiť ich športovú výkonnosť a dosiahnuť hodnotné športové výkony na najvyšších domácich a zahraničných športových podujatiach v jednotlivých športových odvetviach.

 

V oblasti zdravotného zabezpečenia a diagnostiky trénovanosti poskytovať informácie o aktuálnom stave trénovanosti športovca prostredníctvom zdravotných a funkčných vyšetrení, zjednotenie konkrétnych metód hodnotenia trénovanosti športovca, archivácia a spracovanie získaných údajov pre ďalšie plánovanie športovej prípravy a jej vyhodnocovanie. Súčasťou práce oddelenia je výskumná činnosť so zameraním na zvyšovanie výkonnosti športovcov.

 

V oblasti vzdelávania je prioritou zvyšovanie vedomostnej úrovne cieľovej skupiny, ktorou sú športovci, tréneri, rozhodcovia, športoví funkcionári, lekári a členovia podporných tímov.

O NŠC