NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop

Pracovné cesty – opatrenia, smernice

Upozorňujeme všetkých účastníkov pracovných ciest, na ktoré sú vysielaní Národným športovým centrom na povinnosť dodržiavať nasledovný postup: 

1. Účastník pred nástupom na pracovnú cestu je povinný korektne vyplniť tlačivo cestovný príkaz podľa predtlače a následne ho doručiť v dostatočnom predstihu (v lehote 7 dní pred nástupom na pracovnú cestu) na schválenie a podpísanie oprávnenými zamestnancami NŠC. 

2. Účastník po ukončení tuzemskej pracovnej cesty je povinný korektne vyplniť tlačivo cestovný príkaz - vyúčtovanie podľa predtlače a následne ho doručiť najneskôr do 10 dní oprávnenému zamestnancovi NŠC. 

3. Účastník po ukončení zahraničnej pracovnej cesty je povinný korektne vyplniť tlačivo cestovný príkaz - vyúčtovanie podľa predtlače okrem časti "Správa o pracovnej ceste", ktorú je povinný korektne vyplniť v tlačive správa zo zahraničnej pracovnej cesty podľa pokynov v tlačive osnova správy zo zahraničnej pracovnej cesty a následne oba dokumenty doručiť najneskôr do 10 dní oprávnenému zamestnancovi NŠC. 

4. V prípade použitia súkromného motorového vozidla na pracovnú cestu je jej účastník povinný pred nástupom na pracovnú cestu uzavrieť s NŠC dohodu o použití súkromného motorového vozidla.

Dokumenty súvisiace s problematikou pre rok 2017: