NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Slobodný prístup k informáciám

Národné športové centrum je podľa § 2 ods. (2) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov osobou povinnou sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii.
 
Stránky internetového sídla Národného športového centra umožňujú hromadný prístup  k informáciám podľa § 4 ods. (2) zákona o slobode informácií prostredníctvom siete internet. Sú na nich zverejnené povinné ako aj ďalšie informácie.
 
Informácie umiestnené v ktorejkoľvek časti internetového sídla sú zverejnené informácie podľa § 4 ods. (3) zákona o slobode informácií.
 
Po dobudovaní verejného informačného systému o športe bude Národné športové centrum, ako jeho prevádzkovateľ, sprístupňovať informácie, podľa § 6 ods. (3) zákona o slobode informácií, aj z tohto verejného informačného systému na stránkach svojho internetového sídla.
 
Národné športové centrum neposkytuje tretím osobám osobné údaje žiadateľa, ani ich nezverejňuje iným spôsobom, a tým zabezpečuje dodržiavanie príslušných ustanovení o ochrane osobných údajov zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.   
 
Zverejnenie povinných informácií podľa § 5 ods. (1) zákona o slobode informácií:  
 
a) spôsob zriadenia povinnej osoby je sprístupnený v dokumente s názvom Rozhodnutie ministra školstva o zriadení Národného športového centra v Bratislave č. sekr.-2003-1967/3886-5 zo dňa 24. októbra 2003  
    právomoci a kompetencie sú sprístupnené v dokumentoch:
   Zriaďovacia listina  Národného športového centra zo dňa 1. januára 2004, 
   Štatút Národného športového centra zo dňa 1. januára 2004,
   Organizačný poriadok Národného športového centra zo dňa 29. októbra 2008,
   Organizačná štruktúra Národného športového centra, zo dňa 24. septembra 2010, 

b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie:
Miesto: Národné športové centrum, Trnavská cesta č. 39, 831 04 Bratislava, sekretariát riaditeľa, sekretariat@sportcenter.sk,
Čas: v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:30 hod.
Spôsob: na základe štandardizovanej žiadosti o sprístupnenie informácií, určenými spôsobmi v časti Sprístupňovanie informácií na žiadosť.

O vedúcich zamestnancoch, ktorý vykonávajú práce vo verejnom záujme, sa sprístupňujú osobné údaje v rozsahu ( aj u ktorých to určuje pracovný poriadok)
 
a) titul,
b) meno,
c) priezvisko,
d) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,
e) pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,
f) miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva,
g) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu.
 
Sprístupňovanie informácií na žiadosť 
Národné športové centrum podľa zákona o slobode informácií  poskytuje výlučne informácie, ktoré má k dispozícii.
Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať písomne, osobne, faxom, elektronickou poštou ( e- mailom), alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Žiadosť sa považuje za podanú dňom, keď bola oznámená Národnému športovému centru jedným z uvedených spôsobov. 
Riadne podaná žiadosť o poskytnutie informácií je vybavovaná, podľa § 17, ods. (1) zákona o slobode informácií, v lehote najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa. Podľa § 17 ods.(2) zákona o slobode informácií sa lehota na vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií môže zo závažných dôvodov predĺžiť najviac o 8 dní.
Žiadosti o poskytnutie informácií, ktoré nemajú charakter informácie podľa zákona o slobode informácií t.j. Národné športové centrum ju nemá k dispozícii, resp. ju musí vytvárať, sa vybavujú oznámením, adresovaným žiadajúcej osobe, v ktorom organizácia uvedie, že z podanej žiadosti nevyplýva Národnému športovému centru zákonná povinnosť poskytovať informácie, ktoré v momente podania žiadosti neexistujú  a ktoré Národné športové centrum musí vytvárať. Národné športové centrum nemá zákonnú povinnosť, na základe žiadosti o poskytnutie informácií, spracovávať už existujúce informácie spôsobom, ktorý by spôsobil zmenu kvality informácií, resp. by vznikli nové informácie.
Pokiaľ obsah žiadosti o poskytnutie informácie nespadá do pôsobnosti Národného športového centra, a organizácia má vedomosť, ktorá povinná osoba požadovanou informáciou disponuje, odstúpi ju na vybavenie tejto osobe, o čom bezodkladne informuje žiadateľa.    
 
Predpokladaná výška úhrady za sprístupnenie informácie:
Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. 
Podrobnosti o výške úhrad za sprístupnenie informácií sa nachádzajú v Rozhodnutí riaditeľa Národného športového centra o vydaní sadzobníka úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií podľa §21 ods. I zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa 2. septembra 2009.
 
 
Vaša žiadosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa jej podania. V prípade vyhľadávania a zberu požadovaných informácií na inom mieste, ako je naše sídlo, vyhľadávania a zberu väčšieho počtu odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v žiadosti, a v prípade preukázateľných technických problémov spojených s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty sa lehota vybavenia Vašej žiadosti môže predĺžiť najviac o osem pracovných dní.
Celkový prehľad vybavených žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) sa nachádza v prílohe s názvom Počet podaných žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. .