NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Ekonomika

Oddelenie ekonomiky a servisných služieb zabezpečuje:
 
-  technickú podporu pre realizáciu schválených projektov Národného športového centra v rámci Programu rozvoja Národného športového centra na príslušné obdobie, čím podporuje projektové riadenie organizácie,
 
- bežný chod a potreby organizácie, čím podporuje funkčné riadenie organizácie.
 
Hlavné úlohy oddelenia sú:
 
- uplatňovanie systému finančného riadenia činnosti organizácie na princípoch a zásadách programového rozpočtovania  a jeho realizácia v rámci Programu rozvoja Národného športového centra na príslušné obdobie,
 
- zabezpečenie rozpočtovacieho procesu v organizácii,
 
- zabezpečenie servisných činností, služieb, priestorov a materiálu na podporu projektov organizácie,
 
- efektívna správa majetku organizácie a jeho efektívne využívanie na podporu projektov organizácie, 
 
- sledovanie efektivity, účelnosti a správnosti využívania finančných zdrojov organizácie,
 
- vypracovanie rozborov hospodárenia organizácie,
 
- zabezpečenie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly v organizácii,
 
- zabezpečuje štatistické výkazníctvo.