NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Vzdelávanie o olympijských hodnotách (OVEP) na základných a stredných školách – Banská Bystrica alebo Bratislava

Vzdelávací program vychádza z kontextu olympijských športov a kľúčových hodnôt olympizmu, čím sa stáva nástrojom hodnotového vzdelávania. Zdôrazňuje prínos športu a fyzickej aktivity, ich vplyv na zdravie, radosť a spoločenskú prospešnosť každého jednotlivca. Vzdelávací program učí rozvíjať pozitívne morálno-etické vlastnosti a prináša aj komplex zručností pre zdravý životný štýl.


Termín – 04. 10 WEBINÁR / 06. -08. 10 2023 PREZENČNE 

Miesto – Centrum mladých, Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica

 


Termín – 04/10 WEBINÁR / 20 – 22/10 2023 PREZENČNE / 

Miesto – Múzeum SOŠV, Junácka 6, 831 04 Bratislava


Cena VP: 80€ s finančnou podporou SOŠV
Forma vzdelávania: kombinovaná
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (30h prezenčne; 20 h dištančne)
Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ, školský tréner
 

Podkategória pedagogického zamestnanca:
 

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy,
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy,
 • učiteľ strednej školy.
   

Kariérový stupeň:
 

 • samostatný pedagogický zamestnanec,
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.
   

Vyučovací predmet: telesná a športová výchova
Lektori vzdelávania: Mgr. Julián Krull, PhD., Ing. Elena Malíková, Mgr. Kamil Pavlinský, Mgr. Katarína Ráczová
 

Podmienky pre ukončenie vzdelávania:
 

 1. Najmenej 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania.
 2. Vypracovanie a odovzdanie výstupov dištančnej formy vzdelávania (písomná príprava na vyučovaciu hodinu v (pptx) forma PDF – rozsah 6 strán; metodický list z jednej pohybovej aktivity s olympijskou témou vo worde – rozsah A4; krátke video z vyučovacej hodiny – rozsah 5´- 10´).
 3. Predstavenie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Rozsah 6-10 strán (pptx) forma PDF.

Absolventi vzdelávania získajú - OSVEDČENIE o absolvovaní inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hodín, zároveň môžu požiadať o príplatok k platu vo výške 3%.

Prihlasovanie: od 07. 09. 2023 do 22. 09. 2023

Kapacita - max. 30 účastníkov

 

Preskenovanú alebo odfotenú potvrdenú prihlášku spolu s fotokópiou o vzdelaní (maturitné vysvedčenie, VŠ diplom, iné) posielajte na: jana.valuskova@sportcenter.sk
Oznam o zaradení na vzdelávanie: do sedem dní po ukončení prihlasovania.
Poplatok: zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku 80€ .
Pokyny k vzdelávaniu: najneskôr tri dni elektronicky pred vzdelávaním.