NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Úpoly a vybrané úpolové športy – karate a džudo vo výučbe TŠV na základných a stredných školách

Úpolové športy sú vhodným doplnením pohybových prostriedkov na rozvoj pohybových schopností žiakov základných a stredných škôl. Vzdelávací program je zameraný na sebaobranu, primeranú reakciu v kritickom momente, duševnú rovnováhu a sebareguláciu, aplikovanie pravidiel hry fair – play.


Termín – 2 – 3/05 WEBINÁR / 4 – 5/05 2024 PREZENČNE

Miesto – ZŠ Tupolevova, Bratislava


Cena VP: 110€
Forma vzdelávania: kombinovaná
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (25h prezenčne; 25h dištančne)
Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ, školský tréner
 

Podkategória pedagogického zamestnanca:
 

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy,
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy,
 • učiteľ strednej školy.
   

Kariérový stupeň:
 

 • samostatný pedagogický zamestnanec,
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.
   

Vyučovací predmet: telesná a športová výchova
Lektori vzdelávania: Mgr. Kristína Macková, PhD., Mgr. Ľubomír Zagorov
 

Podmienky pre ukončenie vzdelávania:
 

 1. Najmenej 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania.
 2. Vypracovanie a odovzdanie výstupov dištančnej formy vzdelávania (písomná príprava na vyučovaciu hodinu vo worde – rozsah A4 ; pracovný list s jednou športovou hrou vo worde – rozsah A4; krátke video z vyučovacej hodiny – rozsah 5´- 10´).
 3. Predstavenie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Rozsah 6-10 strán (pptx) forma PDF.

Absolventi vzdelávania získajú - OSVEDČENIE o absolvovaní inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hodín, zároveň môžu požiadať o príplatok k platu vo výške 3%.

Prihlasovanie: od 8/04/2024 do 19/04/2024

Kapacita - max. 30 účastníkov

Oskenovanú alebo odfotenú potvrdenú prihlášku spolu s fotokópiou o vzdelaní (maturitné vysvedčenie, VŠ diplom, iné) posielajte na: janina.chotarova@sportcenter.sk
Oznam o zaradení na vzdelávanie: do sedem dní po ukončení prihlasovania.
Poplatok: zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku 110€ .
Pokyny k vzdelávaniu: najneskôr tri dni elektronicky pred vzdelávaním.