NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Parkúr – Prekážkové dráhy na hodinách TŠV - Žilina

Parkúr - prekonávanie prekážok – spája v sebe pohybové návyky atletiky, gymnastiky, lezectva a bojových umení. 
Šport, ktorý expanduje u prívržencov mladej generácie. Ako sa dajú prekonávaním prekážok rozvíjať pohybové schopnosti? Dozviete sa postupnými jednoduchými krokmi na prednáškach pod odborným vedením lektorov, ktorí vám ukážu, ako sa dá Parkúr realizovať s minimálnymi investíciami a bezpečne v podmienkach škôl.

Termín: 14. a 16. marca ONLINE / 18. – 19. marca 2023 PREZENČNE
Miesto: Argi Academy, Ul. M. R. Štefánika 107, Žilina
Cena VP: 110€
Forma vzdelávania: kombinovaná
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (25h prezenčne; 25 h dištančne)
Cieľová skupina: učiteľ; vychovávateľ


Podkategória pedagogického zamestnanca


· učiteľ prvého stupňa základnej školy,
· učiteľ druhého stupňa základnej školy,
· učiteľ strednej školy.
 


Kariérový stupeň:


· samostatný pedagogický zamestnanec,
· pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
· pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou..

Vyučovací predmet: telesná a športová výchova
Lektori vzdelávania: PaedDr. Monika Šišková a parkúroví tréneri

 


Podmienky pre ukončenie vzdelávania:

 

1. Najmenej 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania.
2. Vypracovanie a odovzdanie všetkých výstupov dištančnej formy vzdelávania (dve vyučovacie hodiny – písomná príprava v pptx – rozsah 12 strán; krátke video z vyučovacej hodiny – rozsah 5´ – 10´).
3. Predstavenie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Rozsah 6-10 strán (pptx) forma PDF
 

Absolventi vzdelávania získajú OSVEDČENIE o absolvovaní inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hodín, zároveň môžu požiadať o príplatok k platu vo výške 3%.


Prihlasovanie od 03. 02. 2023 do 24. 02. 2023

Kapacita max. 30 účastníkov
 

Preskenovanú alebo odfotenú potvrdenú prihlášku spolu s fotokópiou o vzdelaní (maturitné vysvedčenie, VŠ diplom, iné) posielajte na e-mail: david.belosic@sportcenter.sk
Oznam o zaradení na vzdelávanie: do sedem dní po ukončení prihlasovania.
Poplatok: zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku 110€.
Pokyny k vzdelávaniu: najneskôr sedem dní elektronicky pred vzdelávaním.