NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

„Odhaľte nový svet pohybu: Nordic Walking pre mládež!"

Nový a revolučný vzdelávací program má za cieľ posilniť profesijné kompetencie učiteľov telesnej výchovy na základných a stredných školách, vychovávateľov a školských trénerov. S jeho implementáciou prostredníctvom zážitkových pohybových aktivít, ako je nordic walking a funkčné dýchanie sa snažíme podporiť rozvoj pohybových zručností a intelektuálnych schopností žiakov. Chceme zaujať deti a mládež novou, zaujímavou a zdravou pohybovou aktivitou, ktorá je prístupná každému bez ohľadu na prostredie, vek, pohlavie, kondíciu, telesnú zdatnosť, pohybové nadanie alebo fyzické a mentálne schopnosti.


Termín:– 06/11 WEBINÁR / 08 – 10/11/ 2024 PREZENČNE 

Miesto: Prešov (miesto upresníme)
Cena VP: 110€ 
Forma vzdelávania: kombinovaná
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (35h prezenčne; 15h dištančne)
Cieľová skupina: učiteľ; vychovávateľ, 
 

 

 

Podkategória pedagogického zamestnanca:
 

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy,
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy,
 • učiteľ strednej školy.
   

Kariérový stupeň:

 • samostatný pedagogický zamestnanec,
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.


Vyučovací predmet: telesná a športová výchova
Lektori vzdelávania: Lucia Turaz Okoličány, Anna Sasková
Podmienky pre ukončenie vzdelávania:
 

 1. Účasť na vzdelávaní.
 2. Vypracovanie a odovzdanie výstupov dištančnej formy vzdelávania (písomná príprava vyučovacej hodiny s aplikáciou nordic walking s prepojením s funkčným dýchaním – rozsah A4 ; metodický list k vyučovacej hodine – rozsah A4; krátke video z vyučovacej hodiny – rozsah 5´- 10´).
 3. Predstavenie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Rozsah 6-10 strán (pptx) forma PDF..

Absolventi vzdelávania získajú - OSVEDČENIE o absolvovaní inovačného vzdelávania
v rozsahu 50 hodín, zároveň môžu požiadať o príplatok k platu vo výške 3%.

Prihlasovanie: od 14/10/2024 do 25/10/2024

Kapacita - max. 50 účastníkov  

Preskenovanú alebo odfotenú potvrdenú prihlášku spolu s fotokópiou o vzdelaní (maturitné vysvedčenie, VŠ diplom, iné) posielajte na:
david.belosic@sportcenter.sk 
Oznam o zaradení na vzdelávanie: do sedem dní po ukončení prihlasovania.
Poplatok: zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku 110€ .
Pokyny k vzdelávaniu: najneskôr tri dni elektronicky pred vzdelávaním.