NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Nové prístupy vo výučbe športových hier na SŠ

Školské vzdelávacie programy – sú dostatočne zaujímavé pre žiaka? Spĺňajú kritéria najnovších poznatkov výchovy a vzdelávania v TŠV? Ako kráčať s dobou a inovovať prístupy vo výučbe? Dozviete sa v programe zameranom na tvorbu inovatívnych školských vzdelávacích programov ISCED 3 v predmete TŠV.

Termín:– 15/02 WEBINÁR / 16 – 18/02 2024 PREZENČNE

Miesto: Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen.
Cena VP: 110€ 
Forma vzdelávania: kombinovaná
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (30h prezenčne; 20 h dištančne
Cieľová skupina: učiteľ; vychovávateľ

 

 

Podkategória pedagogického zamestnanca:,

  • učiteľ strednej školy.
     

Kariérový stupeň:

  • samostatný pedagogický zamestnanec,
  • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
  • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.

 

Vyučovací predmet: telesná a športová výchova
Lektori vzdelávania: PaedDr. Gustáv Argaj, PhD.; Mgr. Jaroslava Argajová, PhD.
Podmienky pre ukončenie vzdelávania:
 

  1. Najmenej 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania.
  2. Vypracovanie a odovzdanie výstupov dištančnej formy vzdelávania (písomná príprava na vyučovaciu hodinu vo worde – rozsah A4 ; pracovný list s jednou športovou hrou vo worde – rozsah A4; krátke video z vyučovacej hodiny – rozsah 5´- 10´).
  3. Predstavenie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Rozsah 6-10 strán (pptx) forma PDF.

Absolventi vzdelávania získajú - OSVEDČENIE o absolvovaní inovačného vzdelávania
v rozsahu 50 hodín, zároveň môžu požiadať o príplatok k platu vo výške 3%.

Prihlasovanie: od od 10/01/2024 do 25/01/2024

Kapacita - max. 30 účastníkov  

Preskenovanú alebo odfotenú potvrdenú prihlášku spolu s fotokópiou o vzdelaní (maturitné vysvedčenie, VŠ diplom, iné) posielajte na:
janina.chotarova@sportcenter.sk
Oznam o zaradení na vzdelávanie: do sedem dní po ukončení prihlasovania.
Poplatok: zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku 110€ .
Pokyny k vzdelávaniu: najneskôr tri dni elektronicky pred vzdelávaním.