NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Nové prístupy vo výučbe športových hier na SŠ

· Školské vzdelávacie programy – sú dostatočne zaujímavé pre žiaka? 
· Spĺňajú kritéria najnovších poznatkov výchovy a vzdelávania v TŠV?
· Ako kráčať s dobou a inovovať prístupy vo výučbe?
· Dozviete sa v programe  zameranom na tvorbu inovatívnych školských vzdelávacích programov ISCED 3 v predmete TŠV.
 

Termín: 30. marca ONLINE / 31. marca – 02. apríla PREZENČNE
Miesto: Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad

Termín: 30. marca ONLINE / 21. apríla – 23 apríla PREZENČNE
Miesto: ZŠ s MŠ, Kalinčiakova 117/12, 831 04 Bratislava

Cena VP: 110 €

Forma vzdelávania: kombinovaná

Rozsah vzdelávania: 50 hodín (30h prezenčne; 20 h dištančne)

Cieľová skupina: učiteľ;  vychovávateľ; školský tréner


Podkategória pedagogického zamestnanca


· učiteľ strednej školy.

Kariérový stupeň:


· samostatný pedagogický zamestnanec,
· pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
· pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou..

Vyučovací predmet: telesná a športová výchova

Lektori vzdelávania: PaedDr. Gustáv Argaj, PhD.; Mgr. Jaroslava Argajová, PhD.

 

Podmienky pre ukončenie vzdelávania:


1. Najmenej 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania.

2. Vypracovanie a odovzdanie výstupov dištančnej formy vzdelávania ( písomná príprava na vyučovaciu hodinu v pptx – rozsah 6 strán ; pracovný list s jednou športovou hrou vo worde – rozsah A4; krátke video z vyučovacej hodiny – rozsah 5´- 10´).

3. Predstavenie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Rozsah 6-10 strán (pptx) forma PDF.
 

Absolventi vzdelávania získajú OSVEDČENIE o absolvovaní vzdelávania v rozsahu 50 hodín.


Prihlasovanie od 18. 02. 2023 do 17. 03. 2023

Kapacita max. 30 účastníkov
 

Preskenovanú alebo odfotenú potvrdenú prihlášku spolu s fotokópiou o vzdelaní (maturitné vysvedčenie, VŠ diplom, iné)  posielajte na:

jana.valuskova@sportcenter.sk

Oznam o zaradení na vzdelávanie: do sedem dní po ukončení prihlasovania.

Poplatok: zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku 110€.

Pokyny k vzdelávaniu: najneskôr sedem dní elektronicky pred vzdelávaním.