NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Nové prístupy vo výučbe pohybových a športových hier na ZŠ – Banská Bystrica

Školské vzdelávacie programy – sú dostatočne zaujímavé pre žiaka? Spĺňajú kritéria najnovších poznatkov výchovy a vzdelávania v TŠV? Ako kráčať s dobou a inovovať prístupy vo výučbe? Dozviete sa v programe zameranom na tvorbu inovatívnych školských vzdelávacích programov ISCED 1 a 2 v predmete TŠV.


Termín: 21. 09 WEBINÁR / 22. – 24.09.  2023 PREZENČNE – ZŠ Golianova 8, 974 01 Banská Bystrica
Cena VP: 110€
Forma vzdelávania: kombinovaná
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (25h prezenčne; 25h dištančne)
Cieľová skupina: učiteľ; vychovávateľ


 

Podkategória pedagogického zamestnanca:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy,
 •  učiteľ druhého stupňa základnej školy.
   

Kariérový stupeň:

 • samostatný pedagogický zamestnanec,
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.
   

Vyučovací predmet: telesná a športová výchova
Lektori vzdelávania: PaedDr. Gustáv Argaj, PhD.; Mgr. Jaroslava Argajová, PhD.
 

Podmienky pre ukončenie vzdelávania:
 

 1. Najmenej 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania.
 2. Vypracovanie a odovzdanie výstupov dištančnej formy vzdelávania (písomná príprava
  na vyučovaciu hodinu vo worde – rozsah A4 ; pracovný list s jednou pohybovou alebo
  športovou hrou vo worde – rozsah A4; krátke video z vyučovacej hodiny – rozsah 5´-10´).
 3. Predstavenie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1
  zákona č. 138/2019 Z. z. Rozsah 6-10 strán (pptx) forma PDF.

Absolventi vzdelávania získajú - OSVEDČENIE o absolvovaní inovačného vzdelávania
v rozsahu 50 hodín, zároveň môžu požiadať o príplatok k platu vo výške 3%.
 

Prihlasovanie: od 25. 08. 2023 do 12. 09. 2023

Kapacita - max. 30 účastníkov

 

Preskenovanú alebo odfotenú potvrdenú prihlášku spolu s fotokópiou o vzdelaní (maturitné vysvedčenie, VŠ diplom, iné) posielajte na: jana.valuskova@sportcenter.sk
Oznam o zaradení na vzdelávanie: do sedem dní po ukončení prihlasovania.

Poplatok: zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku 110€ .
Pokyny k vzdelávaniu: najneskôr tri dni elektronicky pred vzdelávaním.