NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Nové prístupy bedmintonu vo výchovno–vzdelávacom procese na telesnej a športovej výchove a vo voľnočasových aktivitách

Badminton patrí k športom, pri ktorom sa poriadne zapotíte. Vzdelávací program Vás naučí zvládnuť výučbu bedmintonu na kurte formou zábavnej hry. Naučíte sa rozvíjať vôľu, cieľavedomosť, rýchly odhad situácie, taktické myslenie, či schopnosť sústrediť sa. Všetky tieto kompetencie môžu byť následne využité na širokom poli – v rôznych športoch, v bežnom, pracovnom živote alebo u detí v ich školskom živote.


Termín:– 07/12 WEBINÁR / 09 – 10/12/ 2023 PREZENČNE 

Miesto: MŠPORT, Ostrov 363, 911 05 Trenčín - Zamarovce
cena VP: 110€ 
Forma vzdelávania: kombinovaná
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (29h prezenčne; 21 h dištančne)
Cieľová skupina: učiteľ; vychovávateľ, školský tréner
 

 

 

Podkategória pedagogického zamestnanca:
 

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy,
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy,
 • učiteľ strednej školy.
   

Kariérový stupeň:

 • samostatný pedagogický zamestnanec,
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.


Vyučovací predmet: telesná a športová výchova
Lektori vzdelávania: Michal Matejka
Podmienky pre ukončenie vzdelávania:
 

 1. Najmenej 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania.
 2.  Vypracovanie a odovzdanie výstupov dištančnej formy vzdelávania (písomná príprava na vyučovaciu hodinu vo worde – rozsah A4 ; pracovný list s jednou hrou nácviku bedmintonu vo worde – rozsah A4; krátke video z vyučovacej hodiny – rozsah 5´- 10´).
 3. Predstavenie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Rozsah 6-10 strán (pptx) forma PDF..

Absolventi vzdelávania získajú - OSVEDČENIE o absolvovaní inovačného vzdelávania
v rozsahu 50 hodín, zároveň môžu požiadať o príplatok k platu vo výške 3%.

Prihlasovanie: od 06/11/2023 do 16/11/2023

Kapacita - max. 30 účastníkov  

Preskenovanú alebo odfotenú potvrdenú prihlášku spolu s fotokópiou o vzdelaní (maturitné vysvedčenie, VŠ diplom, iné) posielajte na:
jana.valuskova@sportcenter.sk 
Oznam o zaradení na vzdelávanie: do sedem dní po ukončení prihlasovania.
Poplatok: zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku 110€ .
Pokyny k vzdelávaniu: najneskôr tri dni elektronicky pred vzdelávaním.