NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Inovatívne využitie IKT vo vyučovacom procese TŠV a vo voľnočasových aktivitách

Čo myslíte, ako veľmi profitujete z množstva času, ktorý venujete mobilnými aplikáciám? Mobilné aplikácie sa čoraz viac využívajú aj pri pohybe a predstavujú tak úžasné možnosti ako vyťažiť z nich to najlepšie. Vzdelávací program o IKT Vás naučí, ako je možné prepojiť pohyb a aplikácie, ako robiť hodiny TŠV príťažlivejšie, ako podnietiť k športu nielen dospelých ale aj tých najmenších používateľov aplikácií.


Termín:– 07/11 WEBINÁR / 10 – 12/11 2023 PREZENČNE 

Miesto: Rekreačné stredisko Tesáre, 956 21 , okres Topoľčany
cena VP: 110€ + 80€ stravovacie a ubytovacie služby (2xnoc, 2xPP)
Forma vzdelávania: kombinovaná
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (32h prezenčne; 18 h dištančne)
Cieľová skupina: učiteľ; vychovávateľ
 

 

 

Podkategória pedagogického zamestnanca:
 

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy,
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy,
 • učiteľ strednej školy.
   

Kariérový stupeň:

 • samostatný pedagogický zamestnanec,
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.


Vyučovací predmet: telesná a športová výchova
Lektori vzdelávania: Mgr. Slavomír Pačuta; Bc., Ing. Veronika Spišková
Podmienky pre ukončenie vzdelávania:
 

 1. Najmenej 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania.
 2. Vypracovanie a odovzdanie výstupov dištančnej formy vzdelávania (písomná príprava na vyučovaciu hodinu s využitím IKT aktivít v (pptx) forma PDF – rozsah 6 strán; krátke video z vyučovacej hodiny – rozsah 5´- 10´).
 3. Predstavenie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Rozsah 6-10 strán (pptx) forma PDF.

Absolventi vzdelávania získajú - OSVEDČENIE o absolvovaní inovačného vzdelávania
v rozsahu 50 hodín, zároveň môžu požiadať o príplatok k platu vo výške 3%.

Prihlasovanie: od 05/10/2023 do 25/10/2023

Kapacita - max. 30 účastníkov  

Preskenovanú alebo odfotenú potvrdenú prihlášku spolu s fotokópiou o vzdelaní (maturitné vysvedčenie, VŠ diplom, iné) posielajte na:
jana.valuskova@sportcenter.sk 
Oznam o zaradení na vzdelávanie: do sedem dní po ukončení prihlasovania.
Poplatok: zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku 110€ .
Pokyny k vzdelávaniu: najneskôr tri dni elektronicky pred vzdelávaním.