NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Inovatívne outdoorové aktivity vo vyučovacom procese TŠV a vo voľnočasových aktivitách

Outdoorové aktivity dokážu vytvoriť veľmi silný zážitok a priniesť do akejkoľvek skupiny veľa zdravej energie. Sú výborným nástrojom na učenie tzv. mäkkých zručností, ako sú napr. komunikačné zručnosti, tímová práca a kreativita. V súčasnosti sú tieto zručnosti čoraz viac vyžadované pri zaraďovaní sa nielen do pracovného procesu ale pomáhajú aj v bežnom, praktickom živote. Vo vzdelávacom programe o outdoorových aktivitách Vás naučíme, ako s nimi pracovať efektívne v každom prostredí a ako ich prispôsobiť rôznym vekovým a výkonnostným skupinám.


Termín –15/05 WEBINÁR / 17 – 19/05 2024 PREZENČNE

Miesto – Horský hotel Bartoška – Čremošné 137, 039 01, Čremošné-Turčianske Teplice
Cena VP: 110€ + 110€
Forma vzdelávania: kombinovaná
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (32h prezenčne; 18 h dištančne)
Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ
 

 

 

Podkategória pedagogického zamestnanca:
 

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy,
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy,
 • učiteľ strednej školy.
   

Kariérový stupeň:
 

 • samostatný pedagogický zamestnanec,
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.
   

Vyučovací predmet: telesná a športová výchova
Lektori vzdelávania: Mgr. Slavomír Pačuta; Bc., Ing. Veronika Spišková

Podmienky pre ukončenie vzdelávania:
 

 1. Najmenej 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania.
 2. Vypracovanie a odovzdanie výstupov dištančnej formy vzdelávania (písomná príprava na vyučovaciu hodinu s využitím outdoorových aktivít v (pptx) forma PDF – rozsah 6 strán; krátke video z vyučovacej hodiny – rozsah 5´- 10´).
 3. Predstavenie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Rozsah 6-10 strán (pptx) forma PDF.

Absolventi vzdelávania získajú - OSVEDČENIE o absolvovaní inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hodín, zároveň môžu požiadať o príplatok k platu vo výške 3%.

Prihlasovanie: od 5. 4. 2024 do 18. 4. 2024

Kapacita - max. 30 účastníkov

  

Preskenovanú alebo odfotenú potvrdenú prihlášku spolu s fotokópiou o vzdelaní (maturitné vysvedčenie, VŠ diplom, iné) posielajte na: david.belosic@sportcenter.sk
Oznam o zaradení na vzdelávanie: do sedem dní po ukončení prihlasovania.
Poplatok: zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku 110€ .
Pokyny k vzdelávaniu: najneskôr tri dni elektronicky pred vzdelávaním.