NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Americké športy Flag futbal a Baseball5 v škole a na ulici

Program je zameraný na získanie nových teoretických a praktických poznatkov o športových hrách Flag futbal a Baseball5 - ich využitie vo vyučovacom procese a vo voľnočasových aktivitách v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti rozvoja pohybových schopností žiakov.

 

Termín: 30. mája a 31. mája ONLINE / 03. júna - 04. júna 2023 PREZENČNE

Miesto: Stredná športová škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

 

Cena VP: 110€ 

Forma vzdelávania: kombinovaná

Rozsah vzdelávania: 50 hodín (28h prezenčne; 22 h dištančne)

 

Cieľová skupina: učiteľ; vychovávateľ; školský tréner

 

Podkategória pedagogického zamestnanca

 

  • učiteľ druhého stupňa základnej školy,
  • učiteľ strednej školy.

 

Kariérový stupeň

 

  • samostatný pedagogický zamestnanec,
  • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
  • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.

 

Vyučovací predmet: telesná a športová výchova

Lektori vzdelávania: Ing. Juraj Sopkuliak; Ing. arch. Mojmír Jankovič; Ing. Branislav Strečanský

 

Podmienky pre ukončenie vzdelávania

 

  1. Najmenej 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania.
  2. Vypracovanie a odovzdanie výstupov dištančnej formy vzdelávania (dve vyučovacie hodiny – písomná príprava v pptx – rozsah 12 strán; krátke video z vyučovacej hodiny – rozsah 5´ – 10´).
  3. Predstavenie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.  Rozsah 6-10 strán (pptx).

Absolventi vzdelávania získajú OSVEDČENIE o absolvovaní inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hodín, zároveň môžu požiadať o príplatok k platu vo výške 3%.

 

Prihlasovanie od 21. 04. 2023 do 10. 05. 2023

Kapacita max. 30 účastníkov  

 

 

Preskenovanú alebo odfotenú potvrdenú prihlášku spolu s fotokópiou o vzdelaní (maturitné vysvedčenie, VŠ diplom, iné)  posielajte na:

jana.valuskova@sportcenter.sk

 

Oznam o zaradení na vzdelávanie: do sedem dní po ukončení prihlasovania.

Poplatok: zaradení účastníci budú vyzvaní o uhradenie poplatku 110€.

Pokyny k vzdelávaniu: najneskôr sedem dní elektronicky pred vzdelávaním.