NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Diplomové práce

Uplatnenie olympijských hier v sídelnom rozvoji miest z pohľadu city-marketingu

Práca sa zaoberá uplatnením geografických postupov pri skúmaní športu ako spoločenského javu, pričom sa sústreďuje na športové podujatia ako špecifický jav v rámci športového systému, konkrétne na príklad olympijských hier ako najvýznamnejšieho a aj komplexnejšieho športového podujatia. Ponúka prehľad geografických prác zaoberajúcich sa problematikou športu a špecificky problematikou olympijského hnutia a olympijských hier. Práca definuje geografiu športu ako špecifickú geografickú subdisciplínu humánnej geografie, a to na základe poznatkov a prác zahraničných geografov, čím sa snaží zaplniť prázdne miesto v prácach slovenských geografov. Práca ponúka prehľad globálneho priestorového rozmiestnenia podujatia OH a ZOH, pričom sa následne koncentruje na geografickú interpretáciu priestorovej distribúcie, prostredníctvom identifikácie faktorov ovplyvňujúcich rozmiestnenie OH a ZOH na globálnej úrovni. Zvláštny dôraz kladie v tejto súvislosti na úlohu city-marketingu, čo následne dokumentuje aj príkladmi olympijských miest Barcelona a Turín. V záverečnej kapitole sa práca orientuje na uplatnenie marketingovej perspektívy v snahe preveriť možnosti slovenských miest v súvislosti s organizáciou OH, či ZOH. Jej výsledkom je identifikácia miest Bratislava a Viedeň ako priestoru s marketingovo najreálnejšími možnosťami organizácie OH v rámci Slovenska. Prostredníctvom územnej analýzy miest Bratislava a Viedeň odhaľuje prítomnosť a priestorové rozmiestnenie kľúčovej infraštruktúry z pohľadu organizácie OH a navrhuje priestorové rozmiestnenie podujatia v spomínanom území. Práca tak plní funkciu iniciátora myšlienky OH na území Slovenska a zároveň predkladá čiastočný návrh možného projektu OH ako podkladu pre diskusiu a ďalšie spracovanie.

vzorce.pdf
Event manažment: Organizácia a riadenie eventov s aplikáciou na medzinárodné športové podujatia – Olympijské hry

Cieľom diplomovej práce je objasniť a priblížiť otázky manažmentu podujatí a ich implementáciu v rámci špecifického druhu podujatí – olympijských hier. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 14 tabuliek, 9 grafov, 6 obrázkov a 11 príloh. Po úvodnej definícii pojmov podujatie a event manažment, práca pokračuje teoretickým úvodom o celom procese event manažmentu. Následne ponúka pohľad na špecifiká športových podujatí a zvlášť olympijských hier. Kľúčová časť práce sa potom zaoberá detailnejším prehľadom procesu event manažmentu olympijských hier, využívajúc príklady najaktuálnejších olympijských projektov. Záverečná časť práce pozostáva z úvahy o minulých olympijských projektoch Slovenska z pohľadu event manažmentu a ponúka niektoré základné rady a odporúčania pre ďalší prípadný projekt.

vzorce.pdf