Závery z odbornej konferencie Dlhodobá športová príprava mládeže

Závery z odbornej konferencie Dlhodobá športová príprava mládeže

14. októbra 2021

Bratislava 14.10.2021 (NŠC) - Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 13.10.2021 organizovalo v hoteli Sorea v Bratislave odbornú konferenciu pre športových odborníkov na tému Dlhodobá športová príprava mládeže.

 


Foto NŠC-Peter Csonka: Plénum konferencie Dlhodobá športová príprava mládeže

Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je skvalitniť dlhodobú športovú prípravu mládeže v SR a podporiť implementáciu tohto konceptu do športového prostredia na Slovensku.

Koncept dlhodobej športovej prípravy mládeže (DŠPm) môžeme definovať ako model, ktorý stanovuje optimálne postupy trénovania detí a mládeže v jednotlivých fázach vývinu organizmu. DŠPm vzniká na základe potreby vytvorenia komplexného metodicko-výchovného modelu, ktorý rámcuje proces učenia a rozvíjania pohybového potenciálu detí a mládeže v súlade s ich vývinovými obdobiami. Táto potreba vychádza z aktuálneho stavu v športe u nás. Má pomôcť trénerom, učiteľom i rodičom v športovej príprave mládeže ako aj pri výchove zdravých jedincov a úspešných športovcov.

 


Foto NŠC: Blok diskusie s trénermi: zľava Miloš Štefanovský-FTVŠ UK, Naďa Bendová-atletika, Zuzana Žirková-basletbal, Igor Andrejkovič-hokej, Peter Lopata-moderátor

Koncept sa zameriava hlavne na problémové oblasti, ako je pokles pohybovo aktívnej populácie, pokles úrovne pohybovej výkonnosti a pohybovej gramotnosti u detí a mládeže, neefektívnu prácu s talentovanou mládežou, pokles počtu úspešných športovcov na medzinárodnej úrovni a absenciu celoživotného vzdelávacieho systému pre trénerov, systému vzdelávania športovcov i rodičov.

 


Foto NŠC-Peter Csonka: zľava Marie Stracenská, Vladimír Baluška, Dana Masaryková

Prečo práve DŠPm?

  • Zdôrazňuje dôležitosť fyzickej gramotnosti a základných pohybových schopností: Navádza a umožňuje zostať fyzicky aktívnym počas celého života s cieľom upevňovania zdravia a zlepšovania kvality života.
  • Odrádza od včasnej špecializácie: Znižujú sa tak šance na zranenia z jednostranného zaťaženia a straty motivácie. Ďalej dáva možnosť rozvíjania sa vo viacerých športových aktivitách.
  • Kladie dôraz na optimálny pomer tréningu a súťaženia pri mladých športovcoch: Správnym prístupom k športovej príprave sa v začiatkoch uprednostňuje všestrannosť a zábava s postupnou implementáciou súťaženia.
  • Identifikuje okná zrýchlenej adaptácie (senzitívne obdobia) a biologický vek dospievajúcich športovcov: Definuje primerané tréningové zaťaženie a efektívny rozvoj pohybových schopností s prihliadnutím na individuálny vývin jedinca.


Foto: v diskusii so športovými odborníkmi vystúpili zľava: dekan FTVŠ Marián Vanderka, technický riaditeľ SFZ Martin Hasprún a  štátny tajomník pre šport Ivan Husár
 

Aplikáciu základných princípov obdobného modelu, ako DŠPm realizujú aj medzinárodné federácie, národné športové zväzy, športové kluby na rôznych miestach vo svete. Základný model sa upravuje, menia sa aj jednotlivé stupne v závislosti od požiadaviek a preferencií danej inštitúcie či krajiny. Dôležité však je, aby športová organizácia, ktorá sa rozhodne využívať tento model vo svojom systéme práce s mládežou, tieto kľúčové aspekty a faktory použila pri edukácii športovcov, trénerov a rodičov pre názorné benefity, ktoré model DŠPm prináša.

Jednotlivým stupňom a etapám DŠPm sa bude NŠC venovať aj v budúcom roku a bude organizovať  odborné konferencie, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vo výbere tém bude NŠC spolupracovať so špičkovými odborníkmi zo športového hnutia, akademickej sféry, ako aj expertami zo zahraničia. Tieto vzdelávacie aktivity budú zamerané na cieľovú skupinu učiteľov telesnej a športovej výchovy v školách, športových trénerov, športovcov a rodičov športujúcich detí.


Mohlo by vás zaujímať