Rozhovor s riaditeľom Národného športového centra

Rozhovor s riaditeľom Národného športového centra

25. novembra 2021

Denník Šport sa vo svojom piatkovom vydaní (19. novembra) na celej strane venoval činnosti Národného športového centra. Súčasťou materiálu je rozhovor s riaditeľom NŠC Vladimírom Baluškom a v stĺpčekoch ste si mohli prečítať užitočné informácie o rozvíjajúcom sa Školskom športe či o známych športovcoch, ktorých v športovom rozvoji podporilo Národné športové centrum.

Príjemné čítanie:

Cieľ je jasný: Aby sa športovci v Národnom športovcom centre cítili čoraz lepšie

 

Riaditeľ Vladimír Baluška postupnými krokmi modernizuje Národné športové centrum (NŠC).


Prvého novembra uplynul presne rok, odkedy ste sa stali riaditeľom Národného športového centra. Aký bol – opýtali sme sa Vladimíra Baluška, ktorý momentálne šéfuje NŠC.

 

„Bol to zaujímavý, veľmi rýchly a zároveň ťažký rok, lebo sme mali množstvo covid obmedzení a zastavených aktivít. Ale súčasne to bol rok nových výziev a naštartovania modernizácie Národného športového centra.“

 

Na čo ste najviac hrdý z úspechov NŠC počas uplynulých 12 mesiacov?

 

„Podarilo sa nám zachovať veci, ktoré tu boli dobre nastavené. Snažíme sa ich vylepšovať a mať na ne modernejší pohľad, aký si súčasná doba vyžaduje... Národné športové centrum je hrdé na svojich športovcov, ktorí dosahovali úspechy počas celého roka. Za všetky spomeniem – našich 5 športovcov, ktorí sa zúčastnili na olympijských hrách v Tokiu. Som rád, že máme u nás perspektívnych športovcov, ktorí prirodzene neskôr odchádzajú za lepšími možnosťami. Verím však, že časom sa nám podarí zlepšiť podmienky u nás tak, aby sa športovci ťažšie rozhodovali, či u nás zostanú alebo pôjdu inam. V tomto kontexte už dnes pozitívne hodnotíme zlepšenie vnímania značky Národného športového centra nielen u športovej verejnosti.“ 

 

Keď spomínate znalosť značky, čoraz populárnejší sa stáva Školský šport. Ten zastrešuje práve NŠC. Aké s ním máte plány v ďalšom období?

 

„Cieľom projektu Školský šport je zlepšiť aktivity detí nielen priamo v súťažení, ale aj v športovej aktivite a pohybovej gramotnosti. Školský šport by mal v konečnom dôsledku priviesť deti k pohybovým aktivitám aj mimo školy. 

 

Naším plánom je vytvoriť samostatné oddelenie pre túto oblasť, veď rozprávame o státisícoch detí, čo sa premieta aj do aktivít ich rodičov, starých rodičov či okolia. Práve v tomto vidím veľký potenciál, keďže si zároveň uvedomujeme, že pohybová gramotnosť je dnes na omnoho nižšej úrovni ako v predchádzajúcich rokoch. Budem možno odvážny, ale chceme odtrhnúť naše deti od ‚domácej elektronizácie‘ a nasmerovať ich k pohybu. Mimochodom, pre deti neexistuje žiaden limit športoviska: keď rodič chce viesť svoje dieťa k športu, tak najprístupnejšie športovisko je príroda; tam sa dá športovať bez akýchkoľvek obmedzení.“

 

V portfóliu Národného športového centra je aj diagnostické centrum. 

 

„Áno, naše kvalitné diagnostické centrum a jeho odborníci pomáhajú nielen členom NŠC, ale aj ostatným vrcholovým slovenským športovcom. Diagnostiku využívajú tiež športové zväzy. V budúcnosti chceme proces viac zautomatizovať, aby zväzy či reprezentácie nás oslovovali ešte častejšie ako doteraz. Naším záujmom je takisto mať kvalitné diagnostické centrum, ktoré po personálnom rozšírení poskytne širší záber diagnostických a testovacích služieb aj pre bežných ľudí, ktorí radi športujú.“

 

Hovorili sme o podpore športovcov, Školskom športe, diagnostike. Štvrtým pilierom Národného športové centra je metodika a vzdelávanie. Aké aktivity vykonávate v tejto oblasti?

 

„Zaviedli sme, že každú prvú stredu v mesiaci máme rezervovanú pre live stream, kde ponúkame zaujímavé témy pre širokú verejnosť. Snažíme sa zintenzívniť množstvo konferencií či odborných seminárov aj pre špecifické skupiny, pokračujeme v podcaste Národného športového centra. Vážnou témou v oblasti vzdelávania je problematika dlhodobej športovej prípravy mládeže. V tejto sfére plánujeme aj čiastočné konferencie pre tú-ktorú vekovú kategóriu. Vzdelávacie aktivity zavádzame aj v nadväznosti na Školský šport, pričom Národné športové centrum sa uchádza o akreditáciu inovačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov.“


V pláne máte zmeniť svoje sídlo. V akom štádiu je pripravované sťahovanie sa do Domu športu?

 

„Dom športu vnímame ako centrum športových organizácií, ktoré navzájom spolupracujú. Verím, že túto kooperáciu ešte prehĺbime, keď sa tam Národné športové centrum presťahuje. Verím, že už začiatkom nového roka nás nájdete v nových priestoroch.“ 

 

Ako by ste zhodnotili spoluprácu v rámci slovenského športového hnutia? Či už s „vaším“ ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, so „sesterskými“ organizáciami – Športovým centrom polície, ktoré patrí pod ministerstvo vnútra, Vojenským športovým centrom Dukla, patriacim pod rezort obrany, prípadne so strešnou organizáciou slovenského športu – SOŠV? 

 

„Sme príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a preto máme prirodzene najužší kontakt s týmto rezortom. Menovite oceňujem spoluprácu so štátnym tajomníkom pre šport pánom Husárom ako aj celou sekciou športu. Prirodzene spolupracujeme aj so Slovenským olympijským a športovým výborom, s pánom Siekelom.  Máme tiež dobre nastavené vzťahy s rezortnými strediskamiso športovými zväzmi a ďalšími športovými subjektmi. Verím, že v tomto trende budeme pokračovať.“

 

A na záver – aké sú vaše top priority v nasledujúcom kalendárnom roku? 

 

„Veľa sa zaoberáme tým, ako čo najlepšie optimalizovať a nastaviť nové kritériá zaradenia mladých športovcov do Národného športového centra tak, aby sme vytvorili lepšie podmienky pre týchto vybraných športovcov. Na vyšší level chceme posunúť procesy v diagnostickom centre, ako je napríklad modernizácia získaných dát.

 

Ak by som mal našu víziu zhrnúť do jednej, možno dlhšej vety, tak by znela: Chceme z Národného športového centra vybudovať funkčnú organizáciu s efektívnym hospodárením, modernú a dynamickú, hodnú  21. storočia, ktorá bude pozitívne vnímaná nielen športovcami, trénermi, ale aj odbornou i laickou verejnosťou na Slovensku.“


 

VYRÁSTLI Z NŠC

Národné športové centrum sa opiera o štyri základné piliere: podpora športovcov, špičková diagnostika, prvotriedne vzdelávanie a Školský šport. V rámci podpory športovcov je momentálne v NŠC zaradených takmer 120 športovcov. V tomto roku reprezentovali Slovensko na olympijských hrách v Tokiu piati športovci z tohto rezortného strediska: Andrej Csemez (box), Barbora Mokošová (športová gymnastika), Denisa Baránková (lukostreľba), Emma Zapletalová a Gabriela Gajanová (obidve atletika). V minulosti pôsobili v Národnom športom centre aj také športové esá, ako Peter Sagan, Petra Vlhová, Martina Moravcová, Erik Vlček, Ján Volko, Paulína Fialková a ďalší. Víziou do budúcna je spraviť z piliera podporovaných športovcov tzv. elitný šport. „V tomto elitnom športe budú prevažne mladí športovci z NŠC, ktorých budeme vyberať pre rok 2022 – v dobrom a kvalitnom výberovom konaní. Druhý segment tohto elitného športu bude Team Slovakia, ktorý má 230 športovcov, no bude ich zrejme menej. Je dôležité, aby práve Top Tím, ktorý sme nazvali Team Slovakia, mal svoje ukotvenie,“ vysvetlil víziu podpory športovcov v rámci NŠC štátny tajomník pre šport Ivan Husár.

 

ŠKOLSKÝ ŠPORT NABERÁ NA SILE

Školský šport je momentálne najrozsiahlejší športový projekt na slovenských školách. „Dostávame ho do povedomia odbornej verejnosti a postupne ho budeme čoraz intenzívnejšie komunikovať aj pre širokú verejnosť. Považujem za dôležité, aby nielen rodičia, ale celá spoločnosť vnímali pohyb detí ako významnú súčasť ich života a zdravia.  Projekt Školský šport má tiež veľký potenciál pre sponzorov, pretože môžu prostredníctvom neho osloviť širokú masu ľudí,“ hovorí marketingová manažérka NŠC Miriam Puhová. Školský šport sa totiž bezprostredne dotýka približne 700 000 žiakov na školách a ich rodičov, vyše 50 000 pedagogických zamestnancov, starostov, županov a ďalších politikov, športových zväzov a organizácií, štátnych inštitúcií, atď. Školský šport zahŕňa športové súťaže, kvalitnú telesnú výchovu, športové krúžky, aktívne školské prestávky, testovania pohybových schopností, ale aj aktívny transport do a zo školy.

Zdroj: Denník Šport
www.sport.aktuality.sk/dennik-sport/ 


Mohlo by vás zaujímať