NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop

Odborný seminár Národného športového centra na tému: „Subjektívna pohoda športujúcich osôb“

Odborný seminár Národného športového centra na tému: „Subjektívna pohoda športujúcich osôb“

15. júla 2022

Národné športové centrum v spolupráci s Ústavom Telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizovalo dňa 23. 06. 2022 v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu odborný seminár pod názvom „Subjektívna pohoda športujúcich osôb“, v rámci výstupu grantového projektu „Validizácia škál subjektívnej pohody pre potreby slovenskej športovej praxe.

 

 

Cieľom odborného seminára bolo dostať do povedomia odborníkov, vrátane trénerov, aktívnu prácu so subjektívnou pohodou človeka. Tá je ukazovateľom subjektívnej kvality života, ktorá súvisí so zdravím. Subjektívna pohoda zahŕňa oblasť emočného prežívanie človeka a jeho spokojnosť so svojím životom, stránku tak emocionálnu, ako aj kognitívnu. Validizačný výskum tímu z UPJŠ v Košiciach adaptuje tri škály subjektívnej pohody do slovenského jazyka. Tento výskum je autormi pojatý ako aplikovaný, pre potreby športovej praxe a oblasti pohybovej aktivity. 

 

Odborný seminár bol rozdelený do dvoch sekcií – prvou bolo priblíženie konceptu subjektívnej pohody a druhú sekciu reprezentovala panelová diskusia na danú tému, primárne v oblasti športovej činnosti na všetkých úrovniach jej realizácie. Obidve sekcie bolo naplnené odborníkmi od členov grantového projektu až po odborníkov z oblasti psychológie športu. Úvodné pripravené prednášky odprezentovali vedúca grantového projektu doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD. z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach, členka Asociace psychologů sportu ČR a držiteľka ocenenia Európskej federácie športovej psychológie, ako aj ďalší členovia výskumného tímu zÚstavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach – Mgr. Zuzana Küchelová, PhD. so zameraním sa na problematiku kvality života, životného štýlu, well-being, zdravia, pohybovej aktivity a psychomotorických aktivít; Mgr. Ladislav Kručanica, PhD. so záberom prioritne na didaktiku rekreačnej telesnej výchovy a športy v prírode; Mgr. Richard Melichar, absolvent trénerstva a manažmentu športu; Mgr. Ondrej Kalina, PhD.odborný asistent na Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, člen Medzinárodnej asociácie školskej psychológie, psychoterapeut a poradenský psychológ a poslednou, nie menej významnou členkou tímu je Mgr. Nika Konrádyová, interná doktorandka s pôsobením na Ústave verejného zdravotníctva a hygieny LF UPJŠ v Košiciach, absolventka štúdia psychológie. Odbornosť konferencie potvrdila svojou prítomnosťou  Mgr. Michaela Bednáriková, psychologička, predsedníčka Slovenskej asociácie športovej psychológie a členka Európskej federácie športovej psychológie.

 

 

Obsah panelovej diskusie priblížili štyria odborníci s bohatou skúsenosťou v oblasti športu doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD. a Mgr. Ondrej Kalina, PhD. z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach; PhDr. Tomáš Gurský, PhD., člen Slovenskej asociácie športovej psychológie s pôsobením v súkromnej psychologickej praxi TOP-FIT a Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD. z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave a zároveň členka Slovenskej asociácie športovej psychológie.

 

Moderátorsky konferenciu sprevádzala naša stála moderátorka a redaktorka Marie Stracenská.

 

 

PREDNÁŠKY SI MÔŽETE POZRIEŤ TU:

Subjektívna pohoda – úvodná prezentácia – Doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD. 

Prezentácia diagnostických škál subjektívnej pohody – Doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.

Subjektívna pohoda v športe z pohľadu členov grantového tímu – skupinová prezentácia 

 

 

Navštívte aj náš fotoalbum a prezrite si, ako to vyzeralo na konferencii. 


Mohlo by vás zaujímať